Warunki najmu

1.1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 rok życia, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca ważny paszport) oraz od co najmniej trzech lat posiada ważne i obowiązujące (uznane) na terytorium Polski prawo jazdy.

1.2. Wymogi dotyczące posiadania stosownych dokumentów wskazanych w pkt. 1.5. obligatoryjnie obowiązują Najemcę w całym okresie umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów wskazanych w niniejszym punkcie, Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia (rozwiązania) umowy najmu w trybie natychmiastowym i żądania zwrotu pojazdu. W przypadku rozwiązania umowy w trybie j/w Wynajmujący obciąży Najemcę będącym konsumentem, kosztami w tym czynszem, jedynie za realny czas obowiązywania umowy.

1.3. Samochód będący przedmiotem Najmu, może zostać przez Najemcę w trakcie obowiązywania umowy oddany w użytkowanie stałe lub okresowe osobie spełniającą wymogi określone odpowiednio w pkt. 1.5. Regulaminu zwanej dalej Kierującym . Oddanie w użytkowanie kierującemu przedmiotu umowy, nie powoduje zmiany stron umowy.

1.4. W umowie najmu Najemca wyraźnie wskaże dane osobowe kierującego nie będącego strona umowy rozumiana zgodnie z Regulaminem, a Wynajmujący wyda pisemne upoważnienie i zgodę do prowadzenia (kierowania) samochodu dla tej osoby. O przedmiotową zgodę na kierowanie pojazdem, Najemca może zwrócić się do Wynajmującego również w trakcie trwania umowy.

1.5. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania, niż wskazanej w upoważnieniu do kierowania o którym mowa w pkt. 1.8. Regulaminu. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu, jako Kierujący pojazdem.

1.6. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu (kierującego), Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie.

1.7. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były znane osobie upoważnionej przez niego do kierowania samochodem. Najemca zobowiązuje się zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

1.8. W zależności od obustronnych ustaleń stron umowy, bieg okresu od którego naliczany jest czynsz najmu rozpoczyna się od daty zwarcia umowy najmu albo od daty przekazania pojazdu Najemcy, wskazanej w Protokole przekazania stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.

1.9. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn również niezależnych od Wynajmującego, zawiadomi on niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

1.10. W przypadku opóźnienia o którym mowa w pkt. 1.13 Najemca ma pełne prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez jakichkolwiek finansowych konsekwencji. Odstąpienie od umowy następuje po złożeniu stosownego pisemnego (również drogą mailową) oświadczenia woli pod rygorem nieważności.

1.11. Obowiązki odnoszące się do Najemcy w zakresie użytkowania pojazdu mają również zastosowanie do osoby kierującego.

1.12. Najkrótszy okres najmu pojazdu to 24 godziny.

1.13. Dzienny (dobowy) limit kilometrów to 200 km. Dopłata za nad przebieg (zł/km) brutto: 0 ,50zł/km brutto za każdy przekroczony kilometr