Samochód za darmo!

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „SAMOCHÓD ZA DARMO W DNIU URODZIN”
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Regulamin ten określa zasady Promocji „Samochód za darmo w dniu urodzin” zwanej dalej Promocją.
ORGANIZATOR PROMOCJI
1)Organizatorem promocji „Samochód za darmo w dniu urodzin” jest GRIFOR RENT A CAR – Paweł Piega Trade 30-241 Kraków ul. Olszanicka 174 NIP: 678-138-22-05, e mail: info@grifor.com ,
tel: +48 782 000 777 , zwany dalej Organizatorem
UCZESTNICY PROMOCJI
1) Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej a także krajów z Grupy Schengen, który ukończył 21 rok życia, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca ważny paszport lub inny uznawany przez organy państwa dokument identyfikacyjny), posiadający od co najmniej trzech lat ważne i obowiązujące (uznane) na terytorium Polski prawo jazdy.
2)Osoba ta będzie dalej zwana Uczestnikiem.
CZAS TRAWANIA PROMOCJI
1)Promocja trwa w okresie od 01/11/2016 do 31/05/2017.
2)Organizator zachowuje prawo do odwołania Promocji bez konieczności podawania przyczyny.
OBSZAR OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
1)Promocja obowiązuje na terytorium RP
ZASADY PROMOCJI/WARUNKI UCZESTNICTWA
1)Uczestnik może skorzystać z promocji jeśli wynajmie samochód na minimum dwie doby.
2)Jeśli uczestnik udowodni na podstawie dokumentu tożsamości, że w okresie najmu pojazdu obchodzi urodziny, Organizator zobowiązuje się pomniejszyć wartość czynszu o kwotę należną za najem pojazdu na jedną dobę w danym okresie najmu, zgodnie z cennikiem na stronie www.grifor.com .
3) Warunkiem niezbędnym do skorzystania z promocji jest polubienie profilu Organizatora na Fecebook oraz udostępnienie przez Uczestnika na swojej Osi Czasu na Facebook posta dotyczącego promocji „Samochód za darmo w dniu urodzin”
3)Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi wyrazić chęć uczestnictwa w Promocji i zapoznać się z jej regulaminem.
WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI
1) Niniejsza promocja obejmuje jedynie czynsz za najem pojazdu. Z promocji są wyłączone dodatkowe usługi takie jak:
-podstawienie/ odbiór pojazdu w miejscu innym niż siedziba Organizatora
-wydanie zgody na wyjazd pojazdu poza terytorium RP
-dodatkowy kierowca
-wydanie odbiór pojazdu poza godzinami pracy
-najem dodatkowego sprzętu takiego jak nawigacja GPS, siedziska/fotelika dla dzieci, bagażnika dachowego, bagażnika na rowery.
REKLAMACJE I SKARGI
1) Wszelkie reklamacje lub skargi należy kierować drogą mailową na adres: info@grifor.com lub pisemnie na adres GRIFOR RENT A CAR, Kraków ul. Olszanicka 174, 30-241.
2) Reklamacja lub skarga musi zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację lub skargę, oraz opis sytuacji, na podstawie której uczestnik zgłasza reklamację lub skargę
3) Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację lub skargę w ciągu 14 dni roboczych i w takiej samej formie, jaką Uczestnik wysłał reklamację lub skargę. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach obowiązującego prawa
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1)Treść tego dokumentu jest pełną wersją regulaminu i jest on dostępny na stronie : www.grifor.com albo w siedzibie Organizatora
2)W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawne.